Uncategorized

 • The difference between electric fireplace core and true fire fireplace core

  The fireplace core is the luminous part of a modern fireplace insert. In daily life, what we call fireplace cores usually refers to electric fireplace cores. Այնուամենայնիվ, the fireplace core can be divided into electric fireplace core and real fire fireplace core according to the principle of luminous heating. In the home, a fireplace core can adjust the atmosphere of…
  Read more
 • What are the materials for real fire fireplaces? What’s the difference?

  A real fire fireplace is a heating device made of wood-burning materials. When installing, it is necessary to install the supporting chimney components, so the basic requirement for the building is that the chimney can be installed. At present, real fire fireplaces are mainly installed in independent buildings such as villas, townhouses, homestays, and self-built houses. Real fire fireplaces are…
  Read more
 • Villas fireplace design and purchase matters needing attention

  Սովորաբար, in villas or townhouses or even in some houses with a relatively large area, people want to install a fireplace in the living room. In the early days, the fireplace was used for heating, but now most families regard it as a work of art, which plays a role of beautiful decoration. So design is particularly important. Today we…
  Read more
 • What are the types of American fireplaces?

  If the fireplace is not installed properly, the heat dissipation performance will be greatly reduced. If the room area is large, auxiliary equipment can also be used for heat dissipation. Most modern fireplaces use electric energy as the main energy source, so the installation needs to pay attention to the safety of electricity. The fireplace consumes a lot of power,...
  Read more
 • Does the fireside got to be maintained and maintained within the home if it’s not used for an extended time

  Does the fireside get to be maintained and maintained within the home if it's not used for an extended time? the solution is yes. particularly in spring and summer, it is a decent season to keep up the fireplace, the editor can tell you ways to maintain and maintain the fireplace in your home. There are 3 varieties of fireplaces:...
  Read more
 • What are the advantages of using an electronic fireplace

  Nowadays, single-family single-family buildings are very common, and this kind of home is generally very large, so our ordinary heating method is difficult to cover the entire area. So, what do they generally use for heating? I don’t know if you have ever heard of something called an electronic fireplace. I believe that many people don’t understand or know the…
  Read more
 • A summary of the basic knowledge of the fireplace

  Basic knowledge of fireplaces: Fireplaces can be divided into wood-burning, gas-fired, coal-fired and electric fireplaces according to the heat source; they are divided into embedded and independent according to the structure. Except for electric fireplaces, they are called real fire fireplaces. Wood-burning fireplaces need to install a flue on the roof, while gas fireplaces do not require an additional chimney,...
  Read more
 • What are the characteristics of electronic fireplaces

  Կենսամակարդակի բարելավմամբ, whether it is villas, բնակարաններ, hotels, model rooms, KTV, exhibition halls, living halls, cinemas, living rooms, bedrooms, study rooms, airports, cafes, tea houses, bars, dining venues and entertainment venues, և այլն. What are the characteristics of the electric fireplace? 1. As a new type of electric heating appliance that integrates modern optical principles, it has…
  Read more
 • Can the TV be installed above the fireplace?

  Putting the TV above the fireplace is a more classic and conventional method, but what issues should be paid attention to in the design and construction process? From a security perspective, two aspects need to be paid attention to: Prevent the TV from overheating and malfunctioning TVs are electronic products with a large number of temperature-sensitive semiconductor components inside. Once…
  Read more
 • Which heating effect is better, electric fireplace or air conditioner?

  As a household electric heating appliance, electric fireplace has the characteristics of cleanliness, safety and reliability, convenient loading and unloading, and high combustion utilization rate. Compared with wood-burning and gas fireplaces, electric fireplaces will not have unpredictable soot, strange smells and noises generated when the flame is burning; electric fireplaces can not only save heating costs, but also bring elegant…
  Read more
 • The working principle of electric fireplace

  The heat transfer of the fireplace is like the sun, mainly heat radiation and natural convection. The center of the fireplace can reach several hundred degrees, and the temperature gradually decreases in a fan shape. The uneven temperature forms the convection of the air, adjusts the indoor dry humidity, and brings balance to the human settlement. The radiant heat containing…
  Read more
 • Էլեկտրոնային բուխարիի և իրական հրդեհային բուխարիի տարբերությունը

  Կենսամակարդակի բարելավմամբ, շատ մարդիկ այժմ ընտրում են բուխարի տեղադրել նոր տունը զարդարելիս, հատկապես ավելի ցուրտ վայրերում, որոնք առավել հայտնի են, բայց շատ մարդիկ տատանվում են էլեկտրոնային բուխարիների և իրական հրդեհային բուխարիների միջև , Այսպիսով, որոնք են տարբերությունները նրանց միջև, եկեք նայենք 1. Տեղադրում: Իրական կրակ բուխարի: The chimney with flue is…
  Read more
 • Ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել էլեկտրոնային բուխարի գնելիս

  Էլեկտրական բուխարին ժամանակի զարգացման արդյունք է, նրա գործնական և էներգախնայող սեռը թույլ է տալիս, որ այն արագորեն մտնի զանգվածների տեսլականի մեջ, որպես կենսամակարդակի բարելավում և համը համտեսելու ձգտում, նոր տունը զարդարելուց հետո շատ մարդիկ կարող են մտածել տեղադրել էլեկտրական բուխարի, so what problem need to notice more when considering electric…
  Read more
 • The development trend of electric fireplace

  Old-fashioned heating always looks out of place in the modern decoration style, economical and practical is no longer a single consideration for people. The emergence of electric fireplaces makes up for the shortcomings of the old heating equipment. While ensuring the basic heating needs, it also provides designers with new inspiration. From the current point of view, the development trend…
  Read more
 • What to pay attention to when installing electronic fireplace

  1. The fireplace installed in the room with the most activities can achieve the maximum thermal efficiency. If the indoor floor height is high, use the fan to slowly spread the heat to the activity area. 2. In order to match the fireplace with full-automatic operation, the electric socket and wire connection box shall be installed beside the installation position…
  Read more
 • About simulation electronic fireplace

  Decorating Decorative simulation fireplace is more prominent and popular. It simulates the effect of "burning wood" in fireplace to achieve the purpose of house decoration, without heating function. It can be seen in neoclassical style. Advantages of folding simulation fireplace Simulation fireplace does not need to consider the problem of flue. Ընդհանրապես, there are few buildings with flue space in…
  Read more
 • 13 guidelines for safe use of electronic fireplaces

  1. The heating element will generate heat rapidly when it is opened. Take care to avoid contact of exposed skin with hot surfaces. During operation of the electric fireplace, the trims around its exit may also become hot. 2. To avoid the risk of fire, keep all materials made of combustible materials (such as furniture, clothes, bedding, pillows and curtains)...
  Read more
 • 10 էլեկտրոնային բուխարի ընտրելու առավելությունները

  1. no smoking Wood Burning Fireplaces release carcinogens and harmful gases, ինչպիսիք են ածխաթթու գազը և ածխաթթու գազը. Այս գոլորշիների մեջ շնչելը կարող է վտանգավոր լինել ձեր ընտանիքի և ընտանի կենդանիների համար. Նույնիսկ եթե անցնեք չոր գերանների, որոնք ավելի շատ ջերմություն են առաջացնում և ավելի քիչ ծուխ, դրանք դեռ վնասակար գոլորշիներ կստեղծեն, ձեր տան օդի որակի նվազեցում. Այնուամենայնիվ, the emission of electric…
  Read more
Enquiry հիմա